Αίτηση για τα 600€

Έχετε υποβάλλει ήδη αίτηση στο ΕΡΓΑΝΗ και διαθέτε αποδεικτικό υποβολής; Ενεργοποιήστε  την επιταγή σας εδώ

Επίδομα 600 ευρώ μέσω ΔΩΡΕΑΝ προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης για επιστήμονες – Κάντε αίτηση

Εάν ανήκετε στους 180.342 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους 6 επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους (Οικονομολόγοι – Λογιστές, Δικηγόροι, ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, Ιατροί, Μηχανικοί, Εκπαιδευτικοί, Ερευνητές) μπορείτε να υποβάλλεται ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο ΚΕΔΙΒΙΜ 2 PRAXIS για την ένταξή σας στο πρόγραμμα και να εισπράξετε άμεσα 600€ για τη συμμετοχή σας.

Μετά την είσπραξη του επιδόματος θα πρέπει να παρακολουθήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 100 ωρών και παρέχεται με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (e-Learning) on demand, προκειμένου να το παρακολουθήσετε σε ημέρες και ώρες της επιλογής σας από το σπίτι σας.

Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι τα εξής:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR / DPO)
 • Γενικές διατάξεις
 • Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο / Αρχές επεξεργασίας δεδομένων
 • Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία
 • Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς  Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης
 • Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας
 • Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα.
 • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
 • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
 • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
 • Διαδικτυακή συνεργασία.

Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτός από την ΔΩΡΕΑΝ Πιστοποίησή τους ως Data Protection Officers (DPO) θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ Υποστήριξη για την σύνταξη του φακέλου GDPR της επιχείρησής τους

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 • Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
 • Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
 • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
 • Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
 • Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
 • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
 • Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
 • Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
 • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
 • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
 • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
 • Η έννοια του Search Engine Optimization
 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων o Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων

Το πρόγραμμα οδηγεί σε ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Η/Υ (ACTA), αναγνωρισμένο από το Δημόσιο, ισότιμο με τα πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής που αποδέχεται το ΑΣΕΠ

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο / Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 • Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
 • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
 • Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
 • Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
 • Η έννοια της τηλεργασίας
 • Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
 • Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 • Δημιουργία “πράσινου προφίλ”
 • Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
 • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
 • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
 • Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
 • Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
 • Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
 • Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
 • Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
 • Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
 • Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
 • Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
 • Πρακτικές DEVOPS
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Διαδικτυακή Συνεργασία
Πληροφορικός Γραμματισμός
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 • Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.
 • Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.
 • Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.
 • Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων.
 • Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
 • Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.
10.Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές
 • Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
 • SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
 • Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
 • Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
 • Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
 • Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
 • Mobile εφαρμογές
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ PRAXIS

Το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 PRAXIS προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες επιστήμονες, ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Αξίας 500 € σε οποιοδήποτε αντικείμενο διοργανώνει το ΚΕΚ PRAXIS:

 • Τα σεμινάρια αφορούν σε Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική, Οινολογία, Τυροκομία, Αγροτικά, Πληροφορική, Οικονομία Διοίκηση καθώς και σε αντικείμενα που θα προταθούν από τους επιστημονικούς συλλόγους
 • Το κόστος των σεμιναρίων αναφέρεται στις ϽDαρίου: πχ τα Σεμινάρια Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής παρουσιάζονται Live)
 • Δυνατότητα συμμετοχής μέχρι το τέλος του 2020, σε οποιαδήποτε στιγμή υλοποιείται κάθε σεμινάριο που σας ενδιαφέρει
 • Ανάμεσα στους τίτλους των ΔΩΡΕΑΝ Σεμιναρίων θα συμπεριλαμβάνονται και τα άλλα αντικείμενα κατάρτισης αυτού του voucher τα οποία δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε κατά την διάρκεια αυτού εδώ του προγράμματος (δικαίωμα για μόνο μία επιλογή).
 • Το κόστος των σεμιναρίων αναφέρεται στις τιμές καταλόγου που αναγράφονται στα σεμινάρια και δεν περιλαμβάνουν τυχόν εκπτώσεις που παραχωρούνται σε ειδικές περιπτώσεις καταρτιζομένων
 • Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί αυτός που θα έχει συμμετάσχει στο VOUCHER με το ΚΕΚ PRAXIS, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, με δήλωσή του.

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 • Αφαίρεση της αξίας των 500 € από οποιοδήποτε ΔΙΕΤΕΣ πρόγραμμα σπουδών διοργανώνει το ΙΕΚ PRAXIS ή το ΚΕΚ PRAXIS σε οποιαδήποτε ειδικότητα
 • Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί αυτός που θα έχει συμμετάσχει στο VOUCHER με το ΚΕΚ PRAXIS, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:  για τα Προγράμματα 1 και 4 ισχύουν τα παρακάτω:

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

 • Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, εκτός από την ΔΩΡΕΑΝ Πιστοποίησή τους ως Data Protection Officers (DPO) θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ Υποστήριξη για την σύνταξη του φακέλου GDPR της επιχείρησής τους

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

 • Το πρόγραμμα οδηγεί σε ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Η/Υ (ACTA), αναγνωρισμένο από το Δημόσιο, ισότιμο με τα πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής που αποδέχεται το ΑΣΕΠ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Δωρεάν Δικαίωμα παρακολούθησης ενός (1) ακόμη αντικειμένου κατάρτισης, από αυτά που προσφέρονται στα πλαίσια του VOUCHER μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σας προγράμματος. Υπηρεσία διαθέσιμη από τις 15 Μαΐου και για διάρκεια δύο (2) μηνών.
 • Δωρεάν Δικαίωμα παρακολούθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά) στην καινοτόμο πλατφόρμα τηλεκατάρτισης www.lingua-attack.com. Υπηρεσία διαθέσιμη για διάστημα τριών (3) μηνών. Η εκμάθηση ακολουθεί το επίπεδο γνώσεων του κάθε χρήστη. Μόλις δημιουργήσει κάποιος το λογαριασμό του, μπορεί να κάνει ένα τέστ αξιολόγησης για να οριστεί το αρχικό επίπεδο επάρκειάς του καταρτιζόμενου και να παρακολουθήσει το αντίστοιχο επίπεδο μαθημάτων.

Συμπληρώστε την αίτηση και ζητήστε μας όταν σας καλέσουμε περισσότερες πληροφορίες για τις πρόσθετες παροχές μας.

Για να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα, παρακαλούμε συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και εξειδικευμένος σύμβουλος του ΚΕΚ PRAXIS θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω